ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทั่วไปทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ

ทั้งหมดของเว็บไซด์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ

ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซด์ของบริษัทนี้ เป็นงานอันได้รับ

ความคุ้มครอง ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของไทยโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

แต่เพียงผู้เดียว

 

หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย

มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้า

หรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

บริษัทสงวนสิทธิที่จะแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อความทางกฎหมายนี้ได้ตลอดเวลา

ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องบอกกล่าว

Hot Products
ให้ความเงางามของเนื้อไม้ ทนต่อการขัดถูสูงและ ป้องกันการกัดเซาะของน้ำทะเลป้องกันรังสี UV จากแสงแดด คุณสมบัติพิเศษในการบำรุงรักษาเนื้อ ไม้ในระยะยาวใช้ได้ทั้ง ภายในและภายนอกเรือ
ผลิตภัณฑ์พิเศษสำหรับงานไม้ในสวนและ ระเบียง ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเลิศในการซึมเข้าไปในเนื้อไม้ ซึ่งช่วยให้ไม้คงความสวยงามตามธรรมชาติ ทาง่าย